Brand Communication คืออะไร

Brand Communication คืออะไร

การสื่อสารแบรนด์ คือกระบวนการเผยแพร่คุณค่าของแบรนด์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถทำได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น การสื่อสารแบรนด์ที่ดีจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจคุณค่าของแบรนด์และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์

การสื่อสารแบรนด์มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

ข้อความ (Message) คือสิ่งที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ข้อความควรมีความชัดเจน กระชับ และตรงประเด็น
รูปภาพองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารแบรนด์เปิดในหน้าต่างใหม่

องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารแบรนด์
ช่องทาง (Channel) คือวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารข้อความ ช่องทางการสื่อสารมีหลากหลาย เช่น สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ (Objective) คือเป้าหมายที่ต้องการบรรลุจากการสื่อสารแบรนด์ วัตถุประสงค์อาจรวมถึงการสร้างความรับรู้ การจดจำ การรับรู้ถึงคุณค่าของแบรนด์ เป็นต้น
ธุรกิจควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสารแบรนด์ให้ชัดเจน เพื่อกำหนดแนวทางการสื่อสารและวัดผลความสำเร็จของการสื่อสาร

การสื่อสารแบรนด์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามและเวลา ธุรกิจควรศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถสื่อสารแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการสื่อสารแบรนด์ที่ดี ได้แก่

แคมเปญโฆษณาของ Nike ที่สื่อสารคุณค่าของแบรนด์ในด้านความมุ่งมั่นและความพยายาม
รูปภาพแคมเปญโฆษณาของ Nikeเปิดในหน้าต่างใหม่

แคมเปญโฆษณาของ Nike
แคมเปญประชาสัมพันธ์ของ Starbucks ที่สื่อสารคุณค่าของแบรนด์ในด้านความอบอุ่นและเป็นมิตร
รูปภาพแคมเปญประชาสัมพันธ์ของ Starbucksเปิดในหน้าต่างใหม่

แคมเปญประชาสัมพันธ์ของ Starbucks
การตลาดแบบมีส่วนร่วมของ Coca-Cola ที่สื่อสารคุณค่าของแบรนด์ในด้านความสุขและความสนุกสนาน
รูปภาพการตลาดแบบมีส่วนร่วมของ CocaColaเปิดในหน้าต่างใหม่

การตลาดแบบมีส่วนร่วมของ CocaCola
ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบรนด์ โดยควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของธุรกิจ สถานการณ์ทางการตลาด ทรัพยากรที่มี เป็นต้น